فشار بنزین در سیستم سوخت رسانی خودرو
یکی از روش های علمی جهت بررسی عیوب خودرو های انژکتوری، بررسی فشار بنزین در گلوگاه ها و قسمت های مختلف مسیر سوخت رسانی می باشد. بنزین از بدو خروج پمپ حدوداً 8 بار فشار دارد و این فشار بنزین توسط قطعه ای به نام رگلاتور فشار سوخت به میزان 2/5 الی 3/8 بار کاهش و ثابت نگه داشته میشود (بر اساس نوع خودرو). درواقع زمان شتاب گیری ناگهانی یا در دورهای بالای موتور، که بنزین بیشتری توسط انژکتور ها پاشش می شود، این وظیفه رگلاتور است که بنزین مورد نیاز را تامین و فشار بنزین را ثابت نگه دارد. باید توجه داشت که تمامی محاسبات ECU جهت پاشش بنزین و زمانبندی انژکتور بر اساس آن مقدار فشار بنزین میباشد و باید گفت حداقل خودرو های تولید داخل قابلیت محاسبه فشار بنزین در ریل سوخت را ندارند و اگر این فشار کمتر و یا بیشتر از حد مجاز باشد باعث بد کار کردن خودرو می شود. شما میتوانید با هزینه ناچیز از سلامت رگلاتور و فشار بنزین خودروی خود مطلع شوید.
نویسنده: امین منوچهری