طرز کار پمپ الکتریکی فشاری (توربینی ) :

در این نوع پمپ یک توربین کوچکی به کار رفته که به وسیله یک موتور برقی کار می کند.این پمپ در باک بنزین قرار دارد و در بنزین غوطه ور است. پمپ توربینی با فشار ثابتی سوخت را به مدار شناور کاربراتور ارسال می کند.

در سرعت های کم که موتور سوخت کمی مصرف می کند ، فشار مدار خروجی پمپ زیاد می شود.در این حالت توربین پمپ به گردش خود ادامه میدهد بدون آنکه سوخت ارسال کند. زیرا سوخت حالت لغزش ئر پره های توربین ایجاد می کند.

پمپ بنزین الکتریکی

در پمپ توربینی فقط سوپاپ یک طرفه به کار می برند که در موقع خاموش بودن موتور در مدار پمپ سوخت باقیمانده تا به روشن شدن موتور سرعت بدهد.

 بازده پمپ بنزین :

این قطعه وظیفه دارد سوخت مورد نیاز موتور را در تمام شرایط فراهم کند. به علاوه باید فشار  کافی در لوله خروجی بین پمپ و کاربراتور برقرار نماید تا از تبخیر سوخت در لوله و ایجاد قفل گازی جلوگیری شود.

این پمپ ها عموما در حداکثر سرعت می توانند تا  ۴۰ لیتر سوخت را در هر ساعت ارسال نمایند. البته این مفدار سوخت در موتور مصرف نمی شودولی راندمان پمپ را با شدت جریان آن تعیین می کند. بیشترین راندمان پمپ در دور آرام آن است زیرا در این حالت مصرف موتور کم و فشار تولیدی آن زیاد است.

توصیه میشود هیچگاه بنزین را تا انتهای باک مصرف نکنید. با توجه به  فرسودگی باک بنزین، ناخالصی های بنزین و پوسیدگیهای باک، ته باک جمع شده و زمانی که شما بنزین ته باک را میکشید این مواد زاید وارد پمپ شده و مسیر عبور بنزین را سد میکنند یا در مسیر بنزین پیش از رسیدن به پمپ گرفتگی ایجاد میکند. یکی از مزایایی که در خودرو های جدید این قطعه درون باک قرار گرفته خنک شدن پمپ توسط بنزین و افزایش طول عمر آن است ، درنتیجه استفاده زیاد از خودرو با بنزین کم باعث آسیب رساندن به پمپ بنزین و اصطلاحا نیم سوز شدن آن می شود .

(منبع : درس فنی سال سوم هنرستان مبحث موتور )