تقدیر نامه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان

تقدیر نامه مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان گلستان