در این قسمت ویدیو های آموزشی مربوط به مکانیک خودرو قرار داده شده است

معرفی خودرو های انژکتوری

۰۰۱ – معرفی خودرو های انژکتوری به زبان ساده